Dasar Privasi ini (selepas dirujuk sebagai «Polisi») menggambarkan bagaimana Perkhidmatan e-panggilan «Maxim» (selepas dirujuk sebagai «Maxim» atau «kami») mengumpul, menggunakan, proses dan mendedahkan anda Data Peribadi melalui penggunaan Aplikasi dan Laman Web Maxim, termasuk semua aplikasi dan laman web mudah alih yang dikendalikan oleh Maxim (masing-masing «Aplikasi» dan «Laman Web»), produk, ciri dan perkhidmatan lain di seluruh dunia (secara kolektif «Perkhidmatan»). Polisi ini berlaku untuk Penumpang, Pemandu, Pelanggan, Rakan Kongsi perniagaan dan Rakan Kongsi penghantaran kami (secara kolektif, «anda»).
«Data Peribadi» adalah sebarang maklumat yang boleh digunakan untuk mengenal pasti anda atau di mana anda boleh dikenal pasti. Ini termasuk tetapi tidak terhad kepada nama, kewarganegaraan, nombor telefon, butiran bank dan kad kredit, kepentingan atau minat peribadi, alamat e-mel, imej, nombor pengenalan yang dikeluarkan oleh kerajaan, data biometrik, bangsa, tarikh lahir, status perkahwinan, agama, maklumat kesihatan, maklumat kenderaan dan maklumat insurans anda.
SEKSYEN 1. PENGUMPULAN DATA PERIBADI
Kami mengumpul Data Peribadi tentang anda melalui cara-cara yang disenaraikan di bawah. Kami juga mungkin menggabungkan Data Peribadi yang dikumpul dengan Data Peribadi lain dalam simpanan kami.
1. Kami mengumpul Data Peribadi anda apabila anda memberikannya kepada kami secara sukarela. Sebagai contoh, anda memberikan Data Peribadi anda kepada kami apabila anda:
(1) mengisi profil pengguna atau borang pendaftaran;
(2) memberikan maklumat untuk menilai kelayakan anda untuk membekalkan perkhidmatan sebagai Pemandu atau Rakan Kongsi penghantaran;
(3) berinteraksi dengan halaman-halaman media sosial kami;
(4) mengambil bahagian dalam pertandingan atau acara yang dianjurkan oleh kami;
(5) mengisi maklumat demografi dalam kaji ataun soal selidik;
2. Data Peribadi mungkin dikumpul melalui operasi biasa Perkhidmatan kami. Beberapa contoh adalah:
(1) Lokasi anda (untuk mengesan lokasi pengambilan) dan jarak perjalanan;
(2) maklum balas, penarafan dan pujian;
(3) maklumat transaksi (seperti kaedah pembayaran);
(4) maklumat mengenai bagaimana anda berinteraksi dengan Perkhidmatan kami (seperti ciri-ciri yang digunakan dan kandungan yang dilihat);
(5) maklumat peranti (seperti model perkakasan dan nombor siri, alamat IP, nama dan versi fail dan pengenal iklan); dan
(6) data peribadi yang anda masukkan dalam mesej apabila anda menggunakan ciri-ciri komunikasi dalam aplikasi kami.
3. Apabila kami mengumpul Data Peribadi daripada sumber-sumber lain, kami memastikan bahawa data tersebut dipindahkan kepada kami mengikut undang-undang yang terpakai. Sumber-sumber tersebut termasuk:
(1) program-program rujukan;
(2) Rakan kongsi perniagaan kami;
(3) data yang tersedia untuk umum;
(4) sumber-sumber kerajaan data; dan
(5) apabila pengguna kami memberikan maklumat anda sebagai orang hubungan kecemasan.
4. Jika anda seorang Pemandu atau Rakan Kongsi penghantaran, kami mungkin mengumpul:
(1) data peranti (seperti data pecutan, lokasi GPS, nombor IMEI anda dan nama aplikasi-aplikasi yang dimuat turun kepada peranti anda); dan
(2) data pendaftaran kenderaan anda.
5. Sebahagian maklumat yang kami kumpul mungkin bersifat sensitif. Ini termasuklah maklumat seperti bangsa, dan kesihatan atau kepercayaan agama anda. Kami hanya mengumpul maklumat ini apabila diperlukan untuk mematuhi keperluan perundangan atau peraturan.
6. Sekiranya Data Peribadi individu bawah umur (iaitu, individu di bawah umur 18 tahun) dizahirkan kami, anda dengan ini bersetuju dan membenarkan pemprosesan Data Peribadi tersebut sebagai ibu bapa atau penjaga sah individu bawah umur tersebut (atau bersetuju untuk mendapatkan persetujuan daripada ibu bapa atau penjaga sah inidividu bawah umur tersebut) dan seterusnya menerima dan memberi persetujuan untuk terikat dengan Dasar ini dan bertanggungjawab atas tindakan individu tersebut. Sekiranya anda adalah individu bawah umur tetapi ingin memberi data peribadi anda kami, anda bersetuju dan mengesahkan bahawa anda telah mendapatkan persetujuan ibu bapa atau penjaga sah anda untuk terikat kepada Dasar ini terlebih dahulu.
7. Dalam sesetengah keadaan, anda mungkin memberikan Data Peribadi individu-individu lain (seperti pasangan, ahli keluarga atau rakan) kepada kami. Sebagai contoh, anda mungkin memberikan maklumat mereka sebagai orang hubungan kecemasan anda. Sekiranya anda memberi Data Peribadi mereka kepada kami, anda mewakili dan menjamin bahawa anda telah memperolehi persetujuan mereka supaya Data Peribadi mereka dikumpulkan, digunakan, diproses dan dizahirkan seperti yang dinyatakan dalam Dasar ini.
SEKSYEN 2. PENGGUNAAN DATA PERIBADI
Kami mungkin menggunakan, menggabungkan dan memproses Data Peribadi anda untuk tujuan-tujuan berikut («Tujuan»):
1. Data Peribadi anda akan digunakan untuk membekalkan, memperibadikan, mengekalkan dan menambah baik Perkhidmatan kami. Ini termasuklah penggunaan Data Peribadi anda untuk:
(1) memberikan anda Perkhidmatan;
(2) melibatkan diri anda untuk membekalkan Perkhidmatan;
(3) mencipta, mentadbir dan mengemas kini akaun anda;
(4) mengesahkan identiti anda;
(5) mengesahkan perjalanan anda dan memproses bayaran anda;
(6) menawarkan, mendapatkan, membekalkan atau memudahkan solusi insurans atau kewangan;
(7) mengesan progres perjalanan anda;
(8) membolehkan ciri-ciri yang memperibadikan aplikasi anda, seperti senarai tempat kegemaran anda dan destinasi sebelumnya;
(9) melaksanakan operasi dalaman yang diperlukan untuk membekalkan Perkhidmatan kami, termasuk penyelesaian masalah ralat perisian dan masalah operasi, menjalankan analisis data, pengujian dan penyelidikan, memantau dan menganalisis penggunaan dan trend aktiviti; dan
(10) melindungi keselamatan atau integriti Perkhidmatan dan sebarang kemudahan atau peralatan yang digunakan untuk membekalkan Perkhidmatan.
2. Kami menggunakan Data Peribadi anda untuk memastikan keselamatan Perkhidmatan kami dan
semua pengguna. Ini termasuk:
(1) pemeriksaan Pemandu dan Rakan Kongsi penghantaran sebelum membolehkan penggunaan perkhidmatan kami;
(2) mengesahkan identiti anda apabila anda log masuk ke Maxim;
(3) menggunakan peranti, lokasi, profil, penggunaan dan Data Peribadi lain untuk mencegah, mengesan dan memerangi penipuan atau aktiviti yang tidak selamat;
(4) berkongsi lokasi dan butiran pemandu dan penumpang apabila butang kecemasan diaktifkan;
(5) memantau pematuhan dengan peraturan kerja, polisi dan perjanjian lessen; dan
(6) mengesan, mencegah dan mendakwa jenayah.
3. Kami menggunakan Data Peribadi untuk menyelesaikan isu-isu sokongan pengguna. Sebagai contoh, kami mungkin:
(1) menyiasat dan menangani kebimbangan anda;
(2) memantau dan menambah baik respons sokongan pengguna kami;
(3) menjawab soalan, komen dan maklum balas; dan
(4) memaklumkan anda mengenai langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan isu-isu
sokongan pengguna.
4. Kami juga mungkin menggunakan Data Peribadi yang kami kumpulkan untuk ujian, penyelidikan, analisis dan pembangunan produk. Ini membolehkan kami memahami dan menganalisis keperluan dan keutamaan anda, melindungi data peribadi anda, memperbaiki dan menambah baik keselamatan perkhidmatan kami, membangunkan ciri-ciri baharu, produk dan perkhidmatan, dan memudahkan solusi insurans dan kewangan.
5. Kami mungkin menggunakan Data Peribadi yang kami kumpulkan untuk menyiasat dan menyelesaikan tuntutan atau pertikaian, atau sebagaimana yang dibenarkan atau dikehendaki oleh undang-undang yang terpakai.
6. Kami juga mungkin menggunakan Data Peribadi anda apabila kami dikehendaki, dinasihatkan, disyorkan, dijangka atau diminta berbuat demikian oleh penasihat undang-undang kami atau mana-mana pihak berkuasa perundangan, pihak berkuasa, kerajaan atau pihak berkuasa tempatan atau asing. Sebagai contoh, kami boleh menggunakan Data Peribadi anda untuk:
(1) mematuhi perintah mahkamah atau keperluan undang-undang, kerajaan atau peraturan lain;
(2) menguatkuasakan peraturan kerja kami atau perjanjian lain; dan
(3) melindungi hak atau harta kami sekiranya berlaku tuntutan atau pertikaian.
7. Kami juga mungkin menggunakan Data Peribadi anda berkaitan dengan penggabungan, pengambilalihan, usaha sama, penjualan aset syarikat, penyatuan, penstrukturan semula, pembiayaan, transaksi aset perniagaan, atau pengambilalihan semua atau sebahagian daripada perniagaan kami oleh syarikat lain.
8. Kami mungkin menggunakan Data Peribadi anda untuk memasarkan produk, perkhidmatan, acara atau promosi para penaja dan pengiklan rakan kongsi Maxim dan Rakan Kongsi perniagaan. Sebagai contoh, kami mungkin:
(1) menghantar makluman, surat berita, berita terkini, risalah, bahan promosi, keistimewaan, salam perayaan; dan
(2) memaklumkan, menjemput dan menguruskan penyertaan anda dalam acara atau aktiviti kami.
9. Kami mungkin menyampaikan pemasaran sedemikian kepada anda melalui pos, panggilan telefon, perkhidmatan mesej ringkas, interaksi dalam App, perkhidmatan pesanan dalam talian, serta pemberitahuan push, melalui penyampaian tangan dan melalui e-mel. Jika anda ingin menghentikan langganan pemprosesan Data Peribadi anda untuk pemasaran dan promosi, anda boleh klik pada pautan Unsubscribe dalam e-mel atau mesej yang berkaitan. Sebagai alternatif, anda juga boleh mengemas kini pilihan anda dalam tetapan Aplikasi kami. Penyediaan Data Peribadi anda kepada kami adalah secara sukarela. Walau bagaimanapun, jika anda tidak memberikan Data Peribadi anda atau jika Data Peribadi yang diberikan kepada kami apabila diminta tidak lengkap, ini mungkin menjejaskan keupayaan kami untuk memenuhi tujuan yang dinyatakan di atas dan kemampuan anda untuk menikmati pelbagai manfaat yang kami berikan di bawah Perkhidmatan yang disediakan.
SEKSYEN 3. PENZAHIRAN DATA PERIBADI
Kami perlu berkongsi Data Peribadi dengan pelbagai pihak untuk Tujuan. Pihak-pihak ini termasuk:
1. Pengguna lain Maxim. Sebagai contoh, jika anda seorang penumpang, kami mungkin berkongsi lokasi pick-up dan drop-off anda dengan pemandu. Jika anda seorang pemandu, kami boleh berkongsi Data Peribadi anda dengan penumpang anda termasuk nama dan imej anda; jenis, model, plat nombor dan lokasi kenderaan anda serta penarafan purata.
2. Pihak-pihak ketiga berhubung dengan perjalanan. Sebagai contoh, kami mungkin berkongsi lokasi dan nama pemandu dengan pihak-pihak ketiga apabila penumpang menggunakan butang kecemasan.
3. Dengan anak-anak syarikat dan syarikat bersekutu. Kami berkongsi Data Peribadi dengan subsidiari kami, syarikat bersekutu, dan entiti kawalan bersama.
4. Rakan Kongsi perniagaan Maxim. Kami mungkin membekalkan Data Peribadi kepada Rakan Kongsi perniagaan kami. Ini termasuk:
(1) pemproses dan fasilitator pembayaran;
(2) pembekal perkhidmatan pemeriksaan latar belakang dan anti-pengubahan wang haram;
(3) pembekal simpanan dalam awan;
(4) Rakan Kongsi pemasaran dan pembekal platform pemasaran;
(5) pembekal analisis data;
(6) Rakan Kongsi penyelidikan, termasuk yang menjalankan tinjauan atau projek penyelidikan dengan kerjasama Maxim atau atas pihak Maxim;
(7) Rakan Kongsi insurans dan kewangan;
(8) Rakan Kongsi yang berintegrasi dengan aplikasi kami atau aplikasi kami berintegrasi dengan; dan
(9) Rakan Kongsi yang Maxim bekerjasama untuk menyampaikan promosi, pertandingan atau perkhidmatan khusus lain.
5. Penasihat undang-undang dan pihak berkuasa kerajaan. Kami mungkin berkongsi Data Peribadi anda dengan penasihat undang-undang kami, pegawai penguatkuasa undang-undang, pihak berkuasa kerajaan dan pihak ketiga yang berkenaan.
SEKSYEN 4. PENGEKALAN DATA PERIBADI
Kami mengekalkan Data Peribadi anda selagi anda mengekalkan akaun Maxim anda. Apabila Data Peribadi anda tidak lagi diperlukan untuk Perkhidmatan atau Tujuan, atau kami tidak lagi mempunyai keperluan di bawah undang-undang atau keperluan perniagaan untuk mengekalkan Data Peribadi anda, kami mengambil langkah-langkah untuk memusnahkan atau menghapuskan secara kekal penggunaan Data Peribadi tersebut untuk sebarang tujuan selain daripada bagi tujuan pematuhan dengan undang-undang, dasar privasi ini, atau untuk tujuan keselamatan, pencegahan dan pengesanan penipuan.
SEKSYEN 5. PEMINDAHAN ANTARABANGSA DATA PERIBADI
Data Peribadi anda mungkin dipindahkan dari negara, negeri dan bandar yang anda berada semasa menggunakan Perkhidmatan kami («Negara Asal») ke negara, negeri dan bandar lain («Negara Lain»). Anda memahami dan bersetuju kepada pemindahan Data Peribadi anda dari Negara Asal anda ke Negara Lain.
SEKSYEN 6. KUKI
Maxim, dan rakan kongsi pihak ketiga kami, mungkin menggunakan kuki, suar web, tag, skrip, objek kongsi tempatan seperti HTML5 dan Flash (kadangkala dipanggil «kuki flash»), pengenal pengiklanan (termasuk pengecam mudah alih seperti IDFA Apple atau ID Pengiklan Google) dan teknologi yang serupa («Kuki») yang berkaitan dengan penggunaan Laman Web dan Aplikasi oleh anda. Kuki mungkin mempunyai pengecam unik, dan mungkin berada di dalam komputer atau peranti mudah alih anda, dalam e-mel yang kami hantar kepada anda dan di laman web kami. Kuki boleh menghantar Data Peribadi tentang anda dan penggunaan Perkhidmatan kami oleh anda, seperti jenis pelayar anda, pilihan carian, alamat IP, data yang berkaitan dengan iklan yang telah dipaparkan kepada anda atau yang telah anda klik, serta tarikh dan masa penggunaan anda. Kuki mungkin persisten atau disimpan hanya semasa sesi individu.
Maxim mungkin membenarkan pihak ketiga menggunakan Kuki di Laman Web dan Aplikasi untuk mengumpul jenis Data Peribadi yang sama untuk tujuan yang sama seperti Maxim. Pihak ketiga mungkin dapat mengaitkan Data Peribadi yang mereka kumpulkan dengan Data Peribadi lain yang mereka mempunyai mengenai anda dari sumber lain. Kami tidak semestinya mempunyai akses kepada atau mengawal Kuki yang mereka gunakan.
Di samping itu, kami mungkin berkongsi Data Peribadi yang tidak mengenal pasti anda dengan pihak ketiga, seperti data lokasi, pengenal pengiklanan, atau hash kriptografi pengenal akaun umum (seperti alamat e-mel), untuk memudahkan paparan pengiklanan.
Sekiranya anda tidak ingin Data Peribadi anda dikumpulkan melalui Kuki di Laman Web, anda boleh menyahaktifkan kuki dengan menukar tetapan pelayar internet anda untuk mengelak, menyekat atau menyahaktifkan kuki, dengan menghapus sejarah pelayaran anda dan melupuskan cache dari pelayar internet anda. Anda juga mungkin dapat mengehadkan perkongsian sebahagian Data Peribadi oleh kami ini melalui tetapan peranti mudah alih anda atau dengan menghantar maklumat anda di sini.
SEKSYEN 7. PERLINDUNGAN DATA PERIBADI
Kami akan mengambil langkah-langkah sah, organisasi dan teknikal yang munasabah untuk memastikan bahawa data peribadi anda dilindungi. Ini termasuk langkah-langkah untuk mencegah kehilangan data, atau data tersebut daripada digunakan atau diakses dengan cara yang tidak dibenarkan. Kami menghadkan akses kepada data peribadi anda daripada kakitangan kami dengan asas «keperluan untuk mengetahui». Mereka yang memproses data peribadi anda hanya akan melakukannya secara sah dan dikehendaki untuk mengendali maklumat anda secara rahsia.
Walau bagaimanapun, sila faham bahawa penghantaran maklumat melalui internet tidak sepenuhnya selamat. Walaupun kami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi data peribadi anda, kami tidak dapat menjamin keselamatan data anda yang ditransmisikan melalui sebarang cara dalam talian, oleh itu, sebarang penghantaran tetap pada risiko anda sendiri.
SEKSYEN 8. PINDAAN DAN KEMAS KINI POLISI
Kami berhak untuk mengubahsuai, mengemaskini atau meminda terma Dasar ini pada bila-bila masa dengan memuat naik Dasar yang telah dikemas kini di Laman Web. Dengan menggunakan Perkhidmatan kami secara berterusan selepas muat naik tersebut, membeli produk dari Maxim atau terus berkomunikasi atau terlibat dengan Maxim berikutan pengubahsuaian, kemas kini atau pindaan kepada Dasar ini, anda menandakan penerimaan anda terhadap pengubahsuaian, kemas kini atau pindaan tersebut.
SEKSYEN 9. MAKLUMAT PERHUBUNGAN
Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan atau aduan yang berkaitan dengan Data Peribadi anda, ingin membuat permintaan untuk mengakses atau membetulkan Data Peribadi anda, atau ingin menarik balik persetujuan anda berkenaan dengan Data Peribadi yang diproses oleh kami, sila hubungi:
Maxim Pegawai Perlindungan Data
c/o AIST MALAYSIA SDN. BHD.
No. 22A, Tingkat 2, Jalan Putra Square 6,
25200, Kuantan, Pahang Darul Makmur, Malaysia
E-mel: taximaximktn@gmail.com
No. Telefon: +601126859876.
Asal Dasar Privasi ini ditulis dalam bahasa Inggeris. Sekiranya berlaku sebarang konflik antara versi Bahasa Inggeris dan bahasa lain, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.
This Privacy Policy (hereinafter referred to as «Policy») describes how E-hailing Service «Maxim» (hereinafter referred to as «Maxim», «we», «us» or «our») collect, use, process and disclose your Personal Data through the use of Maxim’s Apps and Websites, including all mobile applications and websites operated by Maxim (respectively hereinafter referred to as «Apps» and «Websites»), products, features and other services globally (collectively hereinafter referred to as «Services»). This Policy applies to our passengers, drivers, customers, delivery partners and business partners (collectively hereinafter referred to as «you», «your» or «yours»).
«Personal Data» is any information, which can be used to identify you or from which you are identifiable. This includes but is not limited to your name, nationality, telephone number, bank and credit card details, personal interests, email address, your image, government-issued identification numbers, biometric data, race, date of birth, marital status, religion, health information, vehicle and insurance information.
SECTION I. COLLECTION OF PERSONAL DATA
We collect Personal Data about you in the ways listed below. We may also combine the collected Personal Data with other Personal Data, which are in our possession.
1. We collect your Personal Data when you voluntarily provide it to us. For example, you may provide your Personal Data to us when you:
(1) Fill up a user profile or registration forms;
(2) Provide information to assess your eligibility to provide Services as a driver or a delivery partner;
(3) Interact with our social media pages;
(4) Participate in contests or events organized by us; and
(5) Fill up demographic information in surveys.
2. Personal Data may be collected through the normal operation of our Services, for example:
(1) Your location (to detect pick-up locations) and distance travelled;
(2) Feedback, ratings and compliments;
(3) Transaction information (such as payment method);
(4) Information about how you interacted with our Services (such as features used and content viewed);
(5) Device information (such as hardware model and serial number, IP address, file names and versions and advertising identifiers); and
(6) Personal data you enter in messages when you use our in-app communication features.
3. When we collect Personal Data from other sources, we make sure that that data is transferred to us in accordance with applicable laws. The afore mentioned sources include:
(1) Referral programs;
(2) Our business partners;
(3) Publicly available data;
(4) Governmental sources of data; and
(5) When our users add you as an Emergency Contact.
4. If you are a driver or a delivery partner, we may collect your:
(1) Device data (such as accelerometer data, GPS location, your IMEI number and the names of applications you have installed on your device); and
(2) Vehicle registration data.
5. Some of the information that we may collect is sensitive in nature. This includes information such as race, and your health or religious beliefs. We only collect this information when this is necessary to comply with legal or regulatory requirements.
6. In the event that any Personal Data of a minor (i.e. individuals under the age of 18) is disclosed to us, you hereby signify your consent to the processing of the minor’s Personal Data as a parent or legal guardian of the minor (or your agreement to procure the necessary consent from the minor’s parent or legal guardian) and accept and agree to be bound by this Policy and take responsibility for his or her actions. In the event that you are a minor and intend to provide your personal data to us, you hereby confirm and acknowledge that you have obtained your parent or legal guardian’s agreement to be bound by this Policy.
7. In some situations, you may provide Personal Data of other individuals (such as your spouse, family members or friends) to us. For example, you may add them as your Emergency Contact. If you provide us with their Personal Data, you represent and warrant that you have obtained their consent for their Personal Data to be collected, used, processed and disclosed as set out in this Policy.
SECTION II. USAGE OF PERSONAL DATA
We may use, combine and process your Personal Data for the following purposes listed below (hereinafter referred to as «Purposes»).
1. Your Personal Data will be used to provide, personalize, maintain and improve our Services. This includes using your Personal Data to:
(1) Provide you with Services;
(2) Engage you to provide Services;
(3) Create, administer and update your account;
(4) Verify your identity;
(5) Validate your ride and process payments;
(6) Offer, obtain, provide or facilitate insurance or financing solutions;
(7) Track the progress of your trip;
(8) Enable features that personalize your App, such as lists of your favorite places and previous destinations;
(9) Perform internal operations necessary to provide our Services, including troubleshooting software bugs and operational problems, conducting data analysis, testing and research, monitoring and analyzing usage and activity trends; and
(10) Protect the security or integrity of the Services and any facilities or equipment used to make the Services available.
2. We use your Personal Data to ensure the safety and security of our Services and all users. This includes:
(1) Screening drivers and delivery partners before enabling their use of our Services;
(2) Verifying your identity when you log in to Maxim;
(3) Using device, location, profile, usage and other Personal Data to prevent, detect and combat fraud or unsafe activities;
(4) Sharing drivers and passengers’ location when the Emergency Button is activated;
(5) Monitoring compliance with our Work Rules, policies; and
(6) Detecting, preventing and prosecuting crime.
3. We use Personal Data to resolve customer support issues. For example, we may:
(1) Investigate and address concerns;
(2) Monitor and improve our customer support responses;
(3) Respond to questions, comments and feedback; and
(4) Inform you about steps taken to resolve customer support issues.
4. We may use the Personal Data we collect for testing, research, analysis and product development. This allows us to understand and analyze your needs and preferences, protect your Personal Data, improve and enhance the safety and security of our Services, develop new features, products and services, and facilitate insurance and finance solutions.
5. We may use the Personal Data we collect to investigate and resolve claims or disputes, or as allowed or required by applicable law.
6. We may also use your Personal Data when we are required, advised, recommended, expected or requested to do so by our legal advisors or any local or foreign legal, regulatory, governmental or other authority. For example, we may use your Personal Data to:
(1) Comply with court orders or other legal, governmental or regulatory requirements;
(2) Enforce our Work Rules or other agreements; and
(3) Protect our rights or property in the event of a claim or dispute.
7. We may also use your Personal Data in connection with mergers, acquisitions, joint ventures, sale of company assets, consolidation, restructuring, financing, business asset transactions, or acquisition of all or part of our business by another company.
8. We may use your Personal Data to market Maxim and its business partners’ products, services, events or promotions. For example, we may:
(1) Send you alerts, newsletters, updates, mailers, promotional materials, special privileges, festive greetings; and
(2) Notify, invite and manage your participation in our events or activities.
9. We may communicate such marketing to you by post, telephone call, short messaging service, in-app engagement, online messaging service as well as push notification, by hand and by email. If you wish to unsubscribe to the processing of your Personal Data for marketing and promotions, you may click on the unsubscribe link in the relevant email or message. Alternatively, you may also update your preferences in our App settings. The provision of your Personal Data to us is on a voluntary basis. However, if you do not provide your Personal Data or if insufficient Personal Data is supplied to us when requested, this may affect our ability to fulfil the Purposes mentioned above and your ability to enjoy the full range of benefits provided by us under the Services.
SECTION III. DISCLOSURE OF PERSONAL DATA
We need to share Personal Data with various parties for the various purposes. These parties include:
1. Other users of Maxim. For example, if you are a passenger, we may share your pick-up and drop-off locations with drivers. If you are a driver, we may share your Personal Data with your passenger, including your full name and photo, your vehicle make, model, number plate, location and average rating.
2. Third parties in connection with a ride. For example, we may share your location with third parties when a passenger activates the Emergency Button.
3. Subsidiaries and affiliates. We share Personal Data with our subsidiaries, associated companies, jointly controlled entities and affiliates.
4. Maxim’s business partners. We may provide Personal Data to our business partners (independently or at your request). This may include:
(1) Payment processors and facilitators;
(2) Background check and anti-money laundering service providers;
(3) Cloud storage providers;
(4) Marketing partners and marketing platform providers;
(5) Data analytics providers;
(6) Research partners, including those performing surveys or research projects in partnership with Maxim or on Maxim’s behalf;
(7) Insurance and financial providers;
(8) Partners that integrate with our App or our App integrates with; and
(9) Partners which Maxim collaborates with to deliver a promotion, competition or other specialized service.
5. Our legal advisors and governmental authorities. We may share your Personal Data with our legal advisors, law enforcement officials, government authorities and other relevant third parties.
SECTION IV. RETENTION OF PERSONAL DATA
We retain your Personal Data for as long you maintain your Maxim’s account. Once your Personal Data is no longer necessary for the Services or Purposes, or we no longer have a legal or business purpose for retaining your Personal Data, we take steps to destroy or permanently delete such Personal Data for any purpose other than compliance with law, this Policy, or for purposes of safety, security, fraud prevention and detection.
SECTION V. INTERNATIONAL TRANSFER OF PERSONAL DATA
Your Personal Data may be transferred from country, state and city in which you are present while using our Services (hereinafter referred to as «Home Country») to another country, state and city (hereinafter referred to as «Alternate Country»). You understand and consent to the transfer of your Personal Data from your Home Country to the Alternate Country.
SECTION VI. COOKIES
Maxim, and third parties with whom we partner, may use cookies, web beacons, tags, scripts, local shared objects such as HTML5 and Flash (sometimes called «flash cookies»), advertising identifiers (including mobile identifiers such as Apple’s IDFA or Google’s Advertising ID) and similar technology (hereinafter referred to as «Cookies») in connection with your use of the Websites and Apps. Cookies may have unique identifiers, and reside, among other places, on your computer or mobile device, in emails we send to you, and on our web pages. Cookies may transmit Personal Data about you and your usage of the Services, such as your browser type, search preferences, IP address, data relating to advertisements that have been displayed to you or that you have clicked on, and the date and time of your use. Cookies may be persistent or stored only during an individual session.
We may allow third parties to use Cookies on the Websites and Apps to collect the same type of Personal Data for the same purposes Maxim does for itself. Third parties may be able to associate the Personal Data they collect with other Personal Data they have about you from other sources. We do not necessarily have access to or control over the Cookies they use.
Additionally, we may share non-personally identifiable Personal Data with third parties, such as location data, advertising identifiers, or a cryptographic hash of a common account identifier (such as an email address), to facilitate the display of targeted advertising.
If you do not wish for your Personal Data to be collected via Cookies on the Websites, you may deactivate cookies by adjusting your internet browser settings to disable, block or deactivate cookies, by deleting your browsing history and clearing the cache from your internet browser. You may also be able to limit our sharing of some of this Personal Data through your mobile device settings, or by submitting your details here.
SECTION VII. PROTECTION OF PERSONAL DATA
We will take reasonable legal, organizational and technical measures to ensure that your Personal Data is protected. This includes measures to prevent data from getting lost, or used or accessed in an unauthorized way. We limit access to your Personal Data to our employees on a need to know basis. Those processing your Personal Data will only do so in an authorized manner and are required to treat your information with confidentiality.
Nevertheless, please understand that the transmission of information via the internet is not completely secure. Although we will do our best to protect your Personal Data, we cannot guarantee the security of your data transmitted through any online means, therefore, any transmission remains at your own risk.
SECTION VIII. AMENDMENTS AND UPDATES OF THE POLICY
Maxim shall have the right to modify, update or amend the terms of this Policy at any time by placing the updated Policy on the Websites. By continuing to use the Services, purchase products from Maxim or continuing to communicate or engage with Maxim following the modifications, updates or amendments to this Policy, you signify your acceptance of such modifications, updates or amendments.
SECTION IX. CONTACTS
If you have any queries or complaints relating to your Personal Data, wish to make a request for access or correction of your Personal Data, or would like to withdraw your consent in respect of the Personal Data being processed by us, please contact:
Maxim Data Protection Officer
c/o AIST MALAYSIA SDN. BHD.
22A, Tingkat 2, Jalan Putra Square 6,
Pekan Melayu, 25200 Kuantan,
Pahang Darul Makmur, Malaysia
Email: taximaximktn@gmail.com
Contact No. +601126859876.
The original of this Policy is written in the English language. In the event of any conflict between the English and other language versions, the English version shall prevail.